Japanese Vocabulary Mimikaraoboeru n3 lesson 7-Love Japan.vn

Mỗi ngày 30 PHÚT nghe từng vựng N3 !!! Chắc chắn điểm Goi của bạn sẽ cao ngất luôn! 勉強しましょう