Japanese Vocabulary Mimikaraoboeru n3 lesson 4-Love Japan.vn

Chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường của từ mới N3 rồi ! 皆さん、頑張ってくださいね???